100 % Attendance

S.No

B.Ed Session year

Name

1

2007-08

REKHA SUKHWAL

2

2008-09

JOYTISNA   &  BHANU PRIYA

3

2009-10

CHANDRA KALA PALIWAL

4

2010-11

JHANKI

5

2011-12

DIVYA  & POONAM

6

2012-13

KAMLA KUMARI & MANITA& SHEWTA

7

2013-14

POOJA BHATI

 8

2014-2015

PRITI

9

2015-2016

JAISHREE & AVISHA 

 

BEST STUDENT OF SESSION

S.No

B.Ed Session year

Name

1

2007-08

KHUSHBU BHATI

2

2008-09

PREETI BORANA

3

2009-10

PRIYANKA SHARMA

4

2010-11

MONIKA

5

2011-12

POOJA GEHLOT

6

2012-13

PADAMA SHARMA

7

2013-14

KAVITA RANI

8

2014-15

BULBUL GAUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egkfo?kky;  dk xr o"kksZ dk ijh{kk ifj.kke fuEu izdkj jgk