mRd"kZ  'kSf{kd ijh{kk ifj.kkekas ds lkFk egkfo|ky; ,d utj esa

       Toper's Of Jai Narayan Vyas University Jodhpur       

                                    2008-09                                                                                                  2010-11                                                                    2011-12

SHEETAL NIDIHI SHARMA

Ist Rank

NITA KHATRI

IIIrd Rank

SUNITA GEHLOT

 Vth Rank

GEETA PUROHIT

GEETA PUROHIT

 VIth Rank

NISHA SHANKHLA

IInd Rank

DEEPIKA SUTHAR

VIth Rank

 

ADITI VAISHNAV

Ist Rank

AVLOKITA

 IVth Rank

MEENACHOUCHAN

VIth Rank

 

 

 2012-13

DEEPIKA DAVE

Ist Rank

   KARUNA LAKHMARA         IInd Rank

DEEPIKA GANDHI

IIIrd Rank

     SONAL DADHICH

     Vth Rank

ANIKATA RATHOR  VIIth Rank

BABITA NAGI        Xth Rank

 

 

 

             

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 2013-14

MEGHA JANGID

VTH