mRd"kZ 'kSf{kd ijh{kk ifj.kkekas ds lkFk egkfo|ky; ,d utj esa

      Toper's Of Jai Narayan Vyas University Jodhpur       

2008-09

2008-09-1.jpg

SHEETAL NIDIHI SHARMA

Ist Rank

 

2008-09-2.jpg

NITA KHATRI

IIIrd Rank

2008-09-3.jpg

SUNITA GEHLOT

Vth Rank

2008-09-4.jpg

GEETA PUROHIT

VIth Rank

 

 

2010-11

 

2010-11-1.jpg

 

NISHA SHANKHLA

IInd Rank

 

2010-11-2.jpg

 

DEEPIKA SUTHAR

VIth Rank

 

 

2011-12

 

2011-12-1.jpg

 

ADITI VAISHNAV

Ist Rank

 

2011-12-2.jpg

 

AVLOKITA

 IVth Rank

 

 

2011-12-3.jpg

MEENACHOUCHAN

VIth Rank

 

 

 

 

 

 

 

2012-13

 

2012-13-1.jpg

 

DEEPIKA DAVE

Ist Rank

 

  

2012-13-2.jpg

KARUNA LAKHMARA

IInd Rank

 

2012-2013-3.jpg

DEEPIKA GANDHI

IIIrd Rank

 

2012-13-4.jpg

 

    SONAL DADHICH

Vth Rank

 

2012-13-5.jpg

ANIKATA RATHORE

VIITH RANK

 

 

 

2012-13-6.jpg

BABITA NAGI

Xth Rank